Sex in the city homoseksuell kontakt sex

sex in the city homoseksuell kontakt sex

.

Men han dukker opp igjen i «Sex and the City 2», i selveste Abu Dhabi. Aidan spilles av John Corbett. B er for Blahnik Som i Mahnolo Blahnik. Skodesigneren ble virkelig satt på kartet i og med at kreasjonene opptre som Carrie Bradshaws yndlingssko i serien. C er for Carrie Hovedpersonen og en av de toneangivende stemmene til hvordan serien og filmene er blitt. Sarah Jessica Parker er ikke bare Carrie Bradshaw, men også «Sex og singelliv»s produsent og dermed har hun mye makt, sammen med serieskaper Michael Patrick King.

C kan også stå for Charlotte og det kan stå for Cosmopolitan, drinken som fikk et enormt oppsving etter at verdens kvinner så Carrie og co. D er for Dior Dior er sammen med flere andre designere sterkt representert, spesielt i den nye filmen.

E er for emosjoner Og følelser har Carrie, Miranda, Charlotte og Samantha nok av - selv Samantha som gjør sitt beste for å skjule dem. Ofte godt kombinert med. F er for feminisme Noen vil mene «Sex and the City» er moderne feminisme i mengder.

Andre vil si at serien representerer et stort tilbakesteg for feminismen og heller fokuserer på en ytre verden der kjoler, designersko og jakten på å glede menn står i høysetet.

Den debatten foregår ennå. G er for Goldenblatt Harry Goldenblatt Evan Handler er Charlotte Davis' hyggelige ektemann som hun til slutt endte opp med etter først å ha forsøkt seg med Kyle Machlaclan som skiftet beite til en frustrert frue i «Desperate Housewives».

H er for homofile venner Michael Patrick King som skriver serien er homofil, og serien har fått ros for at den faktisk behandler homofile både med respekt og en lun humor.

Carrie beste venn, Stanford, er homofil. I er for «I couldn't help but wonder» Setningen som Carrie Bradshaw ofte bruker i sine spalter når hun skriver om singellivet i New Yorks verden. J er for John Det tok faktisk flere år før vi fikk vite hva Mr. Big, eller Chris Noths rollefigur, faktisk het. Navnet var John og ble helt tilfeldig uttalt først i den første filmen.

King er mannen som har skrevet de fleste av episodene til «Sex og singelliv», og også stått bak de to filmene som er laget. Ulikt Carrie valgte dog Louise i slutt av film en å forlate New York for et roligere liv på landet med sin mangeårige kjæreste - dog med en designerveske på kjøpet.

Men Nixons Miranda er også den første av kvinnene som får barn. I film nummer to hadde hun fått to barn og slet med å forene den strenge advokaten Miranda med tobarnsmoren. I den nye filmen har hun valgt å bli hjemmeværende. N er for New York Serien ble spilt inn i New York og er en av de lengste seriene som er spilt inn nesten helt og holdent i byen.

Hollywood er mestre i å jukse, nemlig at det meste foregår på et sett i Los Angeles, mens utendørs scener er tatt fra The Big Apple - eller Universal studios gater. P er for Paris Selv om «Sex og singelliv» stort sett holder til i New York, hadde Carrie et kort avhopp til Paris der hun fulgte etter sin kjæreste Aleksandr Petrovsky, spilt av den tidligere verdenskjente ballettdanseren Michael Baryshnikov.

Salget av sex faller inn i et mønster av problemer knyttet til alkohol, bruk av narkotika og generelle atferdsproblemer. Noen av disse ungdommene må antas å være i langsiktig risiko for atferdsproblemer og rusmisbruk, og forebyggende arbeid bør derfor intensiveres.

Det offentlige bildet av prostitusjon her i landet utgjøres av voksne kvinner som selger og menn som kjøper sex. Disse kvinnene er beskrevet som preget av vanskelige oppvekstforhold, mange har opplevd seksuelle overgrep og mange har problemer med misbruk av alkohol og narkotika 1 — 4. Om salg av sex fra norske barn og ungdommer mangler vi kunnskap. Internasjonale studier viser at risikofaktorer for prostitusjon blant unge jenter omfatter seksuelt misbruk 7, 8 , fysisk mishandling i barneårene 7 , dårlig fungerende familier 9 , foreldre med alkoholproblemer 10 og konflikter og vold mellom foreldrene 7.

Blant de unge jentene er alkohol- og stoffmisbruk utbredt 11 , og flere studier indikerer også dårlig selvbilde 7.

Gutteprostitusjon er mindre kjent og også dårligere beskrevet både i norsk og internasjonal sammenheng. Mest inngående er nok Donald Wests studie av gutteprostituerte i kontakt med et dagsenter i London Her tegnes et bilde av gutter med problematiske oppvekst- og familieforhold, som tidlig ender opp som bostedsløse og med økonomiske problemer, som dessuten ofte opplever en gryende egen homofil identitet.

Mange av guttene søkte bevisst prostitusjon som en måte å tjene penger på — ved å oppsøke offentlige toaletter, bestemte barer, eller steder i byrommet kjent for homofil prostitusjon. Andre kom mer tilfeldig i kontakt med menn som tilbød seg å kjøpe seksuelle tjenester. Mange hadde et kriminelt levesett og et høyt forbruk av rusmidler, og selve prostitusjonen var ofte forbundet med utrygghet, vold og engstelse for seksuelt overførbare sykdommer. Studier fra normalpopulasjonen er nesten fraværende.

Den norske seksualvaneundersøkelsen inkluderte spørsmål om salg av seksuelle tjenester, og avdekket at det faktisk var flere menn enn kvinner som hadde denne erfaringen. Fire av fem blant dem som hadde solgt seksuelle tjenester var 20 år eller yngre første gang dette skjedde. Et problem med denne studien var imidlertid en lav responsrate — noe som kan antas å påvirke estimatet av denne slags atferd nokså sterkt Vi kan altså anta at det også er atskillige unge gutter som har erfaringer med sexsalg.

Det synes videre rimelig å anta at flere enn dem som ender opp med prostitusjon i eldre aldersklasser har dette som en erfaring i barndom og tenår. Foreliggende studie tar sikte på å belyse fenomenet i den vanlige ungdomsbefolkningen i Oslo. Vi vil beskrive forskjeller etter kjønn, alder for debut, omfang av virksomheten. I tillegg vil vi knytte denne erfaringen til de unges seksualatferd.

Data kommer fra Ungdomsundersøkelsen i Oslo. Den omfatter 10  ungdommer i alderen 14 — 17 år gjennomsnitt 15,4, standardavvik 0,9.

De gikk våren i 8. Merk at dette var før seksårsreformen. Samtlige offentlige og private skoler i Oslo inngikk i studien. Mer inngående beskrivelser av utvalg, frafall og innsamlingsprosedyrer finnes annet sted Vår sentrale avhengige variabel ble målt med spørsmålet: Livstidsprevalensen av salg av sex fremkom ved å kombinere dem som rapporterte salg av sex siste år med dem som rapporterte at de hadde gjort dette på et tidligere tidspunkt i livet.

Vi spurte om fars og mors yrke, og bad ungdommene beskrive hva foreldrene gjorde på jobben. Innvandrerne ble kategorisert på bakgrunn av foreldres fødeland jf. Vi spurte hvilken bydel ungdommene bodde i, med alle Oslos 25 bydeler listet opp som svarkategorier. For å øke påliteligheten i svarene, la vi ved et kart hvor bydelene var inntegnet. I tillegg bad vi dem som var usikre om å oppgi sitt firesifrede postnummer. Det ble benyttet en firedelt inndeling som dekker de to dimensjonene ytre-indre by og øst-vest-skillet i byen Eksponering for alkohol i hjemmet ble målt gjennom tre spørsmål knyttet til hvorvidt ungdommene fikk alkohol av foreldrene ved ulike anledninger Vi ønsket også å få et bilde av hvorvidt ungdommene oppholdt seg i Oslo sentrum.

Svarene ble kombinert til tre indekser med verdier 0 — 7. Karl Johans gate mellom Jernbanetorget og Stortinget, 4: Karl Johans gate mellom Stortinget og Nationaltheatret, 5: Torggata, Storgata, Youngstorget, 6: Drammensveien, Solli Plass, 9: Vi spurte også om respondentene hadde hatt samleie med noen.

De som svarte ja, ble bedt om å angi alder for første gang dette hadde skjedd, samt om å angi hvor mange personer de hadde hatt samleie med. Bruk og misbruk av alkohol er et komplekst fenomen, hvor ulike drikkemønstre kan ha svært ulike sosiale konsekvenser og korrelater Alle de alkoholrelaterte indeksene hadde ordinalt målenivå, med verdier fra 0 til 7 — 8. Videre spurte vi om bruken av cannabis, ecstasy og amfetamin siste år. Atferdsproblemer ble målt på basis av de fire dimensjonene som danner grunnlag for diagnosen atferdsforstyrrelse i det diagnostiske systemet DSM-IV Aggresjon ble målt med spørsmål knyttet til mobbing, det å slåss med våpen, og det å true med eller faktisk utøve vold overfor en annen person.

Vandalisme ble målt med spørsmål om tagging og hærverk. Vinningskriminalitet ble målt med fire spørsmål om butikktyveri, tyveri av mer enn 1  kroner, innbrudd og biltyveri. Til slutt ønsket vi å danne oss et bilde av om de ungdommene det gjelder, kjente til og eventuelt hadde hatt kontakt med institusjoner som kan tenkes å ha et tilbud innen forebygging eller behandling for slike problemer. Dette gjaldt sosiallærer, PP-tjeneste, helsestasjon for ungdom, barnevern og utekontakt.

Vi gjennomførte bivariate analyser med krysstabeller, bivariate logistiske regresjonsanalyser og til slutt multivariate logistiske regresjonsanalyser.

I de multivariate analysene ble alle variabler som initialt hadde vist signifikante sammenhenger tatt inn. For de variablene som inngår i denne modellen, rapporterer vi også de bivariate funnene som prosentandeler av ungdommene med erfaring av sexsalg gitt ulike kjennetegn, dessuten som resultater fra bivariate logistiske regresjoner.

For de øvrige variablene hvor det bivariat var signifikante sammenhenger, men som ikke hadde effekt kontrollert for de øvrige variablene, rapporterer vi bare enkelte illustrerende sammenhenger i teksten. Det var ungdommer som hadde solgt sex siste år.

Her var det ikke signifikant forskjell mellom kjønnene. Det var ikke signifikante forskjeller etter kjønn. Det var også en sterk sammenheng til alder for samleiedebut. Det var ingen sammenheng mellom sexsalg og foreldres klassebakgrunn, heller ikke hadde ungdommer med foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd økte andeler.

Videre var det ingen forskjeller etter bydeler hvor ungdommene var bosatt. Den eneste sammenhengen til denne gruppen av variabler var til antall bøker i foreldrehjemmet, hvor de som rapportere ingen eller få bøker hadde økt sannsynlighet tab 1.

Videre var det ingen sammenheng til etnisitet — både innvandrerungdom fra vestlige og ikke-vestlige land rapporterte andeler på samme nivå som dem med norsk bakgrunn. Vi spurte også hvor i Oslo sentrum ungdommene pleide å oppholde seg, og bruk av to områder om kvelden og natten var assosiert med sexsalg — Oslo sentralstasjon, samt Oslo City. Tilsvarende var det en sammenheng til opplevd ensomhet, men igjen bare for dem som var mest ensomme tab 1.

Meget sterk sammenheng var det derimot til atferdsproblemer tab 1. Vi undersøkte også sammenhengen til ulike mål på alkoholkonsum: Færre i utvalget hadde brukt narkotika, men også her var sammenhengene signifikante til så vel bruk av hasj som amfetamin. Til slutt i de bivariate analysene undersøkte vi forbindelsen til venners atferdsproblemer, og også her var det signifikante og sterke sammenhenger.

Vi ser at kjønn hadde en effekt OR 2,2 , kontrollert for alle andre kjennetegn tab 1, siste kolonne. Videre var det en effekt av antall bøker hjemme, men bare blant dem uten noen bøker i det hele tatt OR 4,4.

Det var en assosiasjon til ensomhet, igjen var den signifikant bare for den mest ensomme gruppen OR 4,0. Videre var det en kraftig stigende oddsratio for atferdsproblemer, med signifikant effekt allerede fra to rapporterte problemer. Til slutt var det en effekt av å ha venner med atferdsproblemer, og fra helt lave nivåer var også denne signifikant.

I hvilken grad hadde ungdommene kontakt med institusjoner som er etablert for å hjelpe ungdom med psykososiale problemer? Tabell 2 viser at påfallende mange ungdommer i den generelle befolkningen hadde liten kjennskap til disse tiltakene, og få rapporterte at de hadde hatt kontakt. Selv for de skolebaserte tiltakene, som sosiallærer og PP-tjeneste gjenfant vi dette mønsteret.

De ungdommene som hadde erfaring med salg av sex hadde gjennomgående hatt mer kontakt med slike institusjoner enn andre, men også her var det slående at et lite mindretall rapporterte slik kontakt. Vi summerte alle tiltakene og undersøkte hvor mange som hadde hatt kontakt med minst ett tiltak. To av tre blant dem som hadde solgt sex, var altså ukjente for de delene av hjelpeapparatet vi her har kartlagt.

For flertallet skjedde dette første gang mens ungdommene fortsatt var under den seksuelle lavalder, noe som bekrefter tidligere funn i amerikanske studier. Mer enn tre ganger så mange gutter som jenter hadde solgt slike tjenester. Vi har ikke data om hvem kjøperne av tjenestene er, men internasjonale data peker i retning av at det er voksne menn 10, Det samme rapporteres fra dem som har mest erfaringer med arbeid med prostituerte i Oslo K.

Frigstad, leder for Kirkens bymisjons natthjem i Oslo, personlig meddelelse. For ungdommene faller dette inn i et mønster av alkoholproblemer, bruk av narkotika og andre atferdsproblemer.

De som selger sex har ofte feste i gjenger kjennetegnet av rus og kriminalitet, de drifter ofte rundt i bykjernen om natten og de oppholder seg ofte i bestemte deler av byrommet. Derimot synes det — nokså overraskende — knapt å være forbindelser til sosialklasse og sosial marginalitet hos ungdommenes foreldre.

Salg av sex forekommer dessuten blant ungdommer fra alle Oslos bydeler — også de vestlige, med en befolkning med gode levekår, høy inntekt og høy utdanning. Vi vet at kombinasjonen av alvorlige atferdsproblemer, alkoholproblemer og bruk av narkotika gir langsiktig dårlig prognose Det er derfor grunn til å tro at mange av ungdommene som selger sex kan være i risikosonen for alvorlig antisosial atferd og alkohol- og stoffmisbruk.

Fordi salg av sex, ikke minst blant gutter, må antas å oppleves som stigmatiserende, er det grunn til å tro at erfaringen vil forøke mange av disse ungdommenes sårbarhet, som fra før kan antas å være høy. Det var altså mer enn tre ganger flere gutter enn jenter som hadde slik erfaring. Guttene hadde også lavere debutalder.

I forhold til en tidligere norsk epidemiologisk studie 13 er dette forholdstallet knapt overraskende, men likevel i utakt med vanlige bilder av sexsalg. Sannsynligvis henger dette sammen med at forholdstallet mellom mannlige og kvinnelige prostituerte kan være et annet i eldre aldersklasser.

Det er vanskelig å bedømme hvor profesjonelt preg virksomheten har hatt. Men over halvparten hadde erfaringer med salg av seksuelle tjenester mer enn ti ganger. For en stor andel synes altså sexsalget å ha hatt et omfang som overskrider grensen for nysgjerrighet. Vi vet ikke noe om hvilken kontekst dette har foregått innefor, men noen kontaktsteder er vel kjente. Dette gjelder særlig enkelte kjøpesentre, jernbane- eller busstasjoner, spillehaller, parker og offentlige bad.

Kontaktannonser brukes, og i økende grad synes pratelinjer for homoseksuell kontakt på Internett og Teletorg å ha blitt kanaler Basert på våre data, vet vi heller ikke hvilke handlinger det dreier seg om, men tidligere studier tyder på at gjensidig onani og oralsex er vanligst når helt unge gutter selger sex 3, Utvalget er godt dekkende for de ungdommene som befinner seg i skoleverket.

Likevel er det nok en forøkt sannsynlighet for salg av sex i den delen av ungdomspopulasjonen som ikke inngår i vår studie. Men i høyere grad vil det gjelde dem som ikke befinner seg i skoleverket. Merk at dette var i , og før reformen. Konklusjonen må bli at det i Oslo i absolutte tall er flere som har solgt sex enn de ungdommene som inngår i vår studie.

Hvor mange, er det først mulig å anslå dersom man får estimater for andelen med slik erfaring i de ungdomsgruppene som tidlig har falt ut av skoleverket. Et annet spørsmål er om ungdommene under- eller overrapporterer slike erfaringer. Det må antas at dette er handlinger som kan oppleves som stigmatiserende og tabubelagte. Spørreskjemaet ble utfylt i klasserommet i nærvær av andre elever og lærere.

På den annen side hadde kontaktlærerne instruksjon om å sikre den enkeltes mulighet for å fylle ut skjemaet uten innsyn fra andre. Spørsmålet inngikk dessuten i et lang rekke av andre spørsmål. Det ble videre understreket at undersøkelsen var anonym, og svarkonvolutten ble klebet igjen etter at skjemaet var fylt ut.

Svarene til alle dem som rapporterte salg av sex, ble dessuten spesielt sjekket for fleip eller urimelig svarstil. Imidlertid er det nok enkelte som har gjort erfaringer som ligger i en slags gråsone. Vi har få studier av personer med prostitusjonserfaring fra vanlige, uselekterte utvalg av ungdom.

Våre tidligere bilder av fenomenet er derfor formet av grupper som har blitt synlige for det offentlige — fordi de har kommet i kontakt med hjelpeapparatet. Noen har også vært i kontakt med politi eller påtalemyndigheter, på grunn av egen livsførsel eller fordi de er mindreårige og kjøperne av seksuelle tjenester straffeforfølges. Fra tidligere forskning, på en rekke områder, vet vi at slike selekterte utvalg kan ha helt andre kjennetegn enn grupper som rapporterer tilsvarende atferd, men uten å komme i myndighetenes søkelys.

Det er derfor verdt å merke seg at få av de ungdommene som hadde solgt sex i vårt utvalg hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet. Det må videre bemerkes at studien både indikerer fellestrekk og forskjeller i forhold til tidligere studier av selekterte utvalg: Felles for studiene er omfanget av individuelle atferds- og rusproblemer.

Forskjellene ligger i de ulike sosiodemografiske rekrutteringsbaser. Utvalget i foreliggende studie var fortsatt skoleelever, og kan derfor ikke klassifiseres gjennom egen sosialklasse. Derimot var det slående hvordan sammenhengene nesten var fraværende til sosioøkonomiske variabler og indikatorer på samfunnsmessig marginalitet. Det var ingen forbindelser til foreldres sosialklasse eller til å ha foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd. Den eneste indikatoren i denne gruppen som hadde en viss forbindelse til slike erfaringer, var antall bøker i foreldrehjemmet, men da bare i de tilfeller det var ingen eller svært få bøker i hjemmet.

Dette, samt en sammenheng til mangel på kunnskap om generelle samfunnsspørsmål, kan tyde på at rekrutteringsbasen har trekk av svak kulturell kapital, selv om heller ikke disse sammenhengene var sterke. I Oslo er den offentlige og synlige delen av gate- og massasjeprostitusjonen knyttet til de indre og østlige deler av byen, som igjen har de dårligste levekårene Det er derfor verdt å merke seg at det heller ikke var noen forskjell i slike erfaringer etter bydel for ungdommenes bosted.

Det var like høy andel ungdom fra de vestlige bydeler, med en befolkning med høy utdanning og høy inntekt, som hadde solgt sex, som andelen blant ungdom fra de indre østlige bydeler.

Sex in the city homoseksuell kontakt sex

ESKORTE KRAKOW FREE SEXX BØSSE Oppdatert 02/01/18 Viviane Moos / CORBIS / Corbis via Getty Images Seattle har et par ganske populære arenaer for homofil cruising og hooking-Steamworks. 5. mar Homofil sjef i sex-søksmål at en annen ansatt hevdet Lewis hadde gjort tilnærmelser i bankens treningslokaler i Londons finansdistrikt, City. 3. mai persons of the same sex and its implementation in Pakistan, as well as general homoseksualitet og myndighetenes beskyttelse av homofile. .. Klemming, leiing og fysisk kontakt mellom menn, synes i første rekke å være living together in some of the big cities such as Karachi and Islamabad, but gay.

Sex in the city homoseksuell kontakt sex